O nas

AgroInsect


Grupa operacyjna powołana w ramach działania "Współpraca" pracuje nad udostępnieniem rolnikom technologii i urządzeń, które umożliwią im dywersyfikację źródeł białka w gospodarstwie.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Współpraca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Działanie to dotyczy wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (grup EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze z 2019 roku. Jednym z wymogów konkursowych było przedłożenie opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową.

Działamy jako grupa EPI. Liderem konsorcjum jest firma HiProMine S.A.

Zadania: nadzór nad projektem oraz funkcjonowaniem konsorcjum, przeprowadzanie badań.

Członkiem konsorcjum jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Podmiot świadczący usługi doradcze jest doskonałym ogniwem łączącym innowacje z gospodarstwem.

Zadania: dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie.

Informacja o grupie EPI AgroInsect

Aktualności

24.11.2022 r. - „Rolnictwo Przyszłości” spotkanie sieciująco-upowszechnieniowe – Poznań


Grupa „AgroInsect” w dniu 24.11.2022 r. uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla przedstawicieli Grup Operacyjnych z Wielkopolski oraz przedstawicieli nauki i osób zainteresowanych wydarzeniem. Spotkanie miało charakter sieciująco-upowszechnieniowy.

Pan doktor Krzysztof Dudek – pracownik Hipromine S.A. zaprezentował zakończony projekt pn. „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną”. Przygotowana prezentacja była bardzo interesująca. Pan Krzysztof przedstawił w sposób bardzo syntetyczny zapotrzebowanie rolnictwa na białko. W swojej prezentacji nie zapomniał o wyzwaniach współczesnego świata, czyli marnowaniu żywności i braku wody. Odpowiedzią na te problemy jest polska technologia nakierowana na obniżenie powstawania odpadów w przemyśle rolno-spożywczym, redukcję emisji CO2, zmniejszenie wykorzystania wody pitnej i przestrzeni produkcyjnej.

Zdjęcie doktora Krzysztofa Dudka w marynarce omawiającego projekt „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną”

28.09.2022 r. - Postępy w projektowaniu systemu kontenerowego


Prace rozwojowe nad systemem kontenerowym trwają. Jest on testowany w warunkach rzeczywistych, odbywają się w nim cykle tuczu larw w celu optymalizacji technologii i ustalenia metodyki chowu dającej najlepsze rezultaty. Dopracowywane są także aspekty ekonomiki chowu.

Rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej na terenie Polski pod nazwą "Zestaw kontenerowy do hodowli i lub chowu owadów i/lub form larwalnych owadów oraz zastosowania zestawu kontenerowego" nr zgłoszenia P.440358. Planowane jest rozszerzenie ochrony na skalę międzynarodową.

Jednocześnie podkreślamy, że system nie został jeszcze skomercjalizowany i na tę chwilę nie ma możliwości zakupu naszego systemu lub nawiązania współpracy handlowej. Cieszy nas duże zainteresowanie systemem kontenerowym. Gdy zakończymy fazę badawczą i pojawi się możliwość współpracy komercyjnej z naszym przedsiębiorstwem poinformujemy Państwa.

04.10.2021 r. Wywiad z Dyrektor Ośrodka Wiesławą Nowak i prezes Hipromine - Prof. Damianem Józefiakiem


W wywiadzie udział biorą Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Nowak oraz Prezes HiProMine S.A. Prof. Damian Józefiak

02.08.2021 r. - Innowacje na XXVII Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku


Grupa AgroInsect była w Sielinku podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Było to doskonałą okazją do zaprezentowania nowej technologii opracowanej przez HiProMine- Lidera grupy AgroInsect w ramach projektu z działania „Współpraca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wiemy, że globalnym problemem w żywieniu zwierząt jest niedobór białka. To właśnie Grupa Agroinsect zajęła się trudnym tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł. Naszym celem było przygotowanie technologii i urządzeń , które będą mogły być wykorzystywane w gospodarstwach przez rolników. Dzięki naszym rozwiązaniom rolnicy otrzymają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka. W trakcie panelu tematycznego dr Krzysztof Dudek, pracownik Hipromine S.A.- Lidera grupy EPI przedstawił szczegóły opracowania nowej technologii oraz wskazał jej zalety. Główną korzyścią tego rozwiązania jest samowystarczalność. Rolnik zapewnia u siebie w gospodarstwie larwy dla drobiu, nawóz dla roślin, utylizację odpadów zielonych oraz gwarancje nie wykorzystywania wody do produkcji owadów. Dodatkowo produkcja owadów wyróżnia się niską emisją dwutlenku węgla.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w marynarce stojącego przed mikrofonem i komputerem prezentującego informacje o projekcie AgroInsect którego baner wisi w tle Dr Krzysztof Dudek prezentuje grupę operacyjną AgroInsect w Sielinku

30.07.2021 r. - Innowacje na Krajowych Dniach Pola w Minikowie


Byliśmy w Minikowie.

W czerwcu podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w części przeznaczonej innowacjom w rolnictwie Grupa AgroInsect mogła przedstawić wszystkie korzyści wynikające z nowej technologii opartej o kontenerowy systemu tuczu.

W zaplanowanym panelu tematycznym prof. dr hab. Damian Józefiak omówił zakończony projekt „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną". Przedstawiona w trakcie wykładu szeroka funkcjonalność kontenerowego tuczu jest bardzo innowacyjna.

Zdjęcie przedstawia stoisko targowe z dużą ilością kwiatów i banerem na środku z napisem NAWÓZ ORGANICZNY. Przy banerze stoi kobieta prezentująca próbki firmy Stoisko firmy HiProMine na dniach pola w Minikowie. Dr Sylwia Kaczmarek prezentuje nawóz z odchodów owadów oraz projekt AgroInsect

04.05.2021 r. - Rozmowa z prof. D. Józefiakiem n.t. Produkcji żywności dla zwierząt z owadów


Materiał jest dostępny na platformie YouTube. Przejście (link) do nagrania

08.02.2021 r. - Osiągnięte rezultaty


Przeprowadzone zostały badania naukowe nad tuczem owadów w warunkach jakie zapewnią planowane do wytworzenia w kolejnym etapie kontenery hodowlane. Badania prowadzone były w centrum badawczo-rozwojowym HiProMine S.A. w Robakowie. Badania polegały na optymalizacji warunków środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność powietrza, zagęszczenie osobników, dawkowanie i skład paszy. Optymalizacja pozwoliła uzyskać wysoką wydajność tuczu, tj. uzyskać największą masę owadów wyprodukowaną na jednym metrze kwadratowym w jednostce czasu.

Kolejnym zadaniem było testowanie różnych mieszanek paszowych opartych na biomasie roślinnej co pozwoliło opracować receptury odpowiednie do wykorzystania w warunkach tuczu kontenerowego. Co więcej badania pozwoliły określić jakiego typu i w jakich ilościach odpad roślinny pochodzący z gospodarstw rolnych lub innych źródeł będzie mógł być wykorzystany przez rolników jako uzupełnienie pasz dostarczanych przez HiProMine. Badania oparte były na zgłoszonej w urzędzie patentowym technologii wytwarzania pasz dla owadów opracowanej przez Beneficjenta, nr zgłoszenia P.431954.

Badania wzrostowe odbywały się na grupach larw owadów. Badania rozpoczynano na wylęgach larw i prowadzono do uzyskania docelowej masy ciała przez okres około tygodnia. W trakcie doświadczeń notowano następujące parametry:

  1. początkową masę larw w grupie
  2. początkową masę reprezentatywnej próby 100 larw
  3. masę zadanej paszy
  4. masę wszystkich larw na koniec tuczu
  5. masę reprezentatywnej próby 100 larw na koniec tuczu
  6. masę powstałego nawozu

Na podstawie powyższych parametrów obliczano na koniec doświadczenia wskaźniki takie jak BWG (body weight gain), FI (food intake), FCR (feed conversion rate), które pozwoliły określić przydatność poszczególnych mieszanek paszowych w żywieniu owadów oraz odpowiednich warunków mikro środowiskowych. Ponadto opracowano także standardy zachowania bioasekuracji przy prowadzeniu kontenerowego tuczu owadów.

W ramach etapu 2 prowadzono prace rozwojowe nad stworzeniem prototypowego systemu kontenerów do tuczu owadów. Prace nad konstrukcją i badaniem właściwości kontenerów prowadzone były w centrum badawczo-rozwojowym HiProMine S.A. w Robakowie. Głównym zadaniem w Etapie 2 było zintegrowanie wiedzy o tuczu owadów wypracowanej w Etapie 1 z wiedzą i doświadczeniem spółki HiProMine nad konstrukcją prototypowych urządzeń służących do wspomagania hodowli owadów. W etapie tym opracowane zostały nowe rozwiązania technologiczne jak np. systemy ogrzewania, wentylacji i zasilania kontenerów hodowlanych, jak również optymalizowane i dostosowywane istniejące rozwiązania przedsiębiorcy które objęte są ochroną patentową, np. P.418244, P.435063. Przeprowadzone zostały badania nad zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika do zasilania kontenerów co przyczyni się zarówno do ochrony klimatu i środowiska, jak i obniży koszty produkcji owadów.

Zbudowany kontener posłużył także do przeprowadzenia szeregu testów operacyjnych jego funkcjonowania, a także optymalizacji prowadzenia tuczu w tych specyficznych warunkach. Przeprowadzono 5 pełnych cykli tuczu larw muchy Hermetia illucens, począwszy od zasiedlania linii wylęgami, po frakcjonowanie uzyskanej biomasy od nawozu.

04.01.2021 r. - Zmiana adresu


Chcielibyśmy poinformować, że zmianie uległ nasz dotychczasowy adres na:

HiProMine S.A.
ul. Poznańska 12F
62-023 Robakowo

Jednocześnie zaznaczamy, że zmiana wynika tylko z korekty numeracji budynków i sama lokalizacja naszej siedziby nie uległa zmianie.

15.12.2020 r. - Realizacja projektu


Miło nam poinformować, że projekt pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną” w ramach programu Współpraca ARiMR został zrealizowany zgodnie z planem.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań opracowanych w projekcie rolnicy uzyskają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka które będą mogli wykorzystać jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. Oprócz otrzymania świetnego materiału paszowego, projekt pozwoli rolnikom także na biorecykling odpadów roślinnych powstających w gospodarstwie. Rezultatem projektu jest opracowana innowacyjna technologia produkcji owadów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych która będzie mogła być wdrożona i skomercjalizowana. Wdrożenie polegać będzie na umieszczeniu w wybranych gospodarstwach rolnych mobilnych, zautomatyzowanych kontenerów w których odbywać się będzie tucz owadów dostarczanych przez przedsiębiorstwo HiProMine. Rolnik w konsekwencji otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów wykorzystane będą mogły być do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt. Dzięki stosowaniu przez rolnika odpadów roślinnych do żywienia owadów, a następnie wykorzystywania wyprodukowanych owadów przy udziale energii z wprowadzonych w gospodarstwie źródeł energii nastąpi rozwój gospodarstwa w kierunku produkcji żywności ekologicznej, a także rozwoju odnawialnych źródeł energii. W związku z tym projekt przyczyni się także do zmiany mentalności rolników którzy będą mogli przekonać się o korzyściach zarówno ekonomicznych jak i pozamaterialnych stosowania niskoemisyjnych technologii i prowadzenia ekologicznego chowu zwierząt.

Zdjęcie przedstawia widok z góry i od tyłu kontenera na którego dachu znajdują się dwa rzędy paneli fotowoltaicznych Panele fotowoltaiczne zmniejszają energochłonność prowadzenia hodowli

Zdjęcie przedstawia rury miedziane, wskaźnik ciśnienia i zawory na tle ściany wewnątrz kontenera Mikroklimat w kontenerze utrzymuje szereg urządzeń grzewczych i wentylacyjnych z których część podlega ochronie patentowej HiProMine

Zdjęcie przedstawia larwy owadów licznie żerujące na paszy. Widoczne są setki larw rozłożone równo na brązowej paszy o konsystencji pulpy W kontenerze odbywa się siedmiodniowy tucz larw


11.08.2020 r. - Budowa prototypu rozpoczęta


Dzięki zakończonym postępowaniom zakupowym i wyłonieniu dostawcy urządzeń mogliśmy rozpocząć budowę prototypowego kontenera do tuczu owadów na cele paszowe. Pierwsze miesiące realizacji drugiego etapu badań minęły na wytężonej pracy zespołu naukowego, w tym konstruktora i automatyka nad stworzeniem profesjonalnego projektu technicznego. Obecnie na jego bazie wytwarzane są już urządzenia które wejdą w skład prototypu. Nasz zespół B+R mimo upałów nie zwalnia pracy dzięki czemu wkrótce pierwsze podzespoły systemu zostaną połączone z kontenerem.

Prowadzone prace przebiegają zgodnie z harmonogramem projektu z czego jesteśmy niezwykle dumni, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli już jesienią będziemy mogli zaprezentować potencjalnym klientom (gospodarstwom rolnym) w pełni funkcjonalny prototyp! Równolegle rozpoczęliśmy prace zmierzające do objęcia technologii ochroną patentową stąd na obecnym etapie nie możemy pochwalić się bardziej szczegółowymi fotografiami.

Zdjęcie przedstawia uchylone drzwi od kontenera z różnymi technicznymi napisami i liczbami Kontener typu morskiego będzie bazą dla instalacji tuczu owadów

Zdjęcie przedstawia naklejki na ścianie kontenera, jedna o napisie „IC 87” a druga „Super Heavy” w żółtym trójkącie Kontener będzie mógł być ustawiony na specjalnych noga dzięki czemu mimo swojej masy nie wymaga budowy fundamentów

Zdjęcie przedstawia widok agregatu chłodniczego Kontener wyposażony jest w urządzenie chłodnicze a jego ściany są ocieplone

Zdjęcie przedstawia widok pustego w środku kontenera o srebrnych metalowych ścianach Wnętrze kontenera przygotowane do montażu urządzeń do tuczu larw


07.07.2020 r. - Koniec badań, czas na konstruowanie


Pandemia spowodowała tylko nieznaczne trudności w prowadzeniu projektu AgroInsect dzięki czemu z końcem maja mógł się zakończyć pierwszy etap projektu – badania przemysłowe nad tuczem owadów w warunkach kontenerowych. Badania przebiegły pomyślnie, a ich wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu technologii budowy kontenera do tuczu larw. Obecnie kończone są prace nad projektem i specyfikacją techniczną kontenera dzięki czemu możliwe stanie się zamawianie podzespołów technicznych i budowa prototypu przez naszych pracowników. Wykorzystane zostaną nowe rozwiązania technologiczne jak np. systemy ogrzewania, wentylacji i zasilania kontenerów hodowlanych, jak również optymalizowane i dostosowywane będą istniejące rozwiązania przedsiębiorcy które objęte są ochroną patentową, np. system wielopoziomowego chowu owadów. Przeprowadzone zostaną także innowacyjne prace nad zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w kontenerze. Zakończenie prac konstrukcyjnych zaplanowano na 4 kwartał 2020 roku. Następnie przystąpić będziemy mogli do etapu wdrożenia projektu w działalność gospodarstw!

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie w gospodarstwach rolnych nowych technologii tuczu kontenerowego owadów i produktów z nich wynikających czyli owadów z przeznaczeniem na cele paszowe. Rolnik w konsekwencji otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów wykorzystane będą mogły być do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt. Dzięki stosowaniu przez rolnika odpadów roślinnych do żywienia owadów, a następnie wykorzystywania wyprodukowanych owadów przy udziale energii z wprowadzonych w gospodarstwie źródeł energii nastąpi rozwój gospodarstwa w kierunku produkcji żywności ekologicznej. W związku z tym projekt przyczyni się także do zmiany mentalności rolników którzy będą mogli przekonać się o korzyściach zarówno ekonomicznych jak i pozamaterialnych stosowania niekoemisyjnych technologii i prowadzenia ekologicznego chowu zwierząt. Ponadto rezultatem projektu będzie uświadomienie innych rolników, a także opinii publicznej o problemie jakim jest światowy deficyt białka i możliwych działaniach zaradczych wśród których jest hodowla owadów. Ważnym efektem projektu będzie także opracowanie metodologii i standardów prowadzenia tuczu owadów w gospodarstwach rolnych i wykorzystywania jego produktów na potrzeby gospodarstwa. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia przyszłościowej masowej hodowli owadów w Polsce na której znaczenie zwraca uwagę Ministerstwo Rolnictwa.

Wizualizacja przedstawia kontener którego cały bok oraz dach pokryte są panelami fotowoltaicznymi Wizualizacja kontenera pokrytego panelami fotowoltaicznymi


02.12.2019 r. - Podpisanie umowy o przyznanie pomocy


Dnia 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez AgroInsect. Konsorcjum było reprezentowane przez:

Prof. dr hab. Damiana Józefiaka – Prezesa Zarządu i dr hab. Jana Mazurkiewicza – Członka Zarządu HiProMine S.A. – Lider Konsorcjum oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Wiesławę Nowak


10.12.2019 r. - Przekazanie informacji na stronę SIRDofinansowanie


Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej
Zdjęcie przedstawia logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Operacja pod tytułem:

"Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną"

mająca na celu wdrożenie innowacji, ekologicznej technologii produkcji owadów w systemie kontenerowym dzięki czemu gospodarstwo zyska dostęp do taniego, ekologicznego i efektywnego materiału paszowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz kontaktowy


Kontakt telefoniczny

Krzysztof Dudek